Reklamacje

REKLAMACJE

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie produktu Sprzedawca wskazuje, że produkt nie jest pełnowartościowy.
2. Sprzedawca odpowiada za sprzedawane produkty na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami są określone w § 8 Regulaminu.
3. Gdy zakupiony przez Klienta produkt posiada wadę należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę. Często zasadne jest przesłanie reklamowanego produktu do Sprzedawcy w celu jego zbadania.
4. Zalecane jest aby Klient składając reklamację zakupionego produktu:
a) przekazał Sprzedawcy informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności określił rodzaj i datę wystąpienia wady;
b) określił żądanie związane z reklamacją produktu (naprawa towaru, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy);
c) podał swoje dane kontaktowe.
5. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
6. Klient może zgłaszać również reklamacje związane z funkcjonowaniem strony Sklepu internetowego lub korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
7. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
8. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres mailowy lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
9. W celu ułatwienia procedury reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.